Sergio Godinez

Sergio Godinez

Gerente de Compras, Ingenio Palo Gordo S.A.
 

Currently employed at Ingenio Palo Gordo S.A.

Experiences

 

Gerente de Compras

At Ingenio Palo Gordo S.A.

From 2008 to Present